Ochrana osobných údajov

Pri organizovaní našich aktivít prichádzame do styku s vašimi osobnými údajmi. Na týchto stránkach sa dozviete, ako a prečo vaše osobné údaje spracovávame, aké práva nám aj vám z toho vyplývajú a kam sa obrátiť v prípade otázok.

Keďže dôvody a postupy sú pri rôznych našich aktivitách rôzne, rozdelili sme tieto informácie do sekcií podľa aktivity, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka.

Pikomat a Pikofyz

V súvislosti s organizovaním korešpondenčných seminárov Pikomat a Pikofyz spracúva P-MAT, n.o., so sídlom na Ambroseho 2, 81502 Bratislava, IČO: 31820832, DIČ: 2021323898, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania (ďalej len „organizátor“ alebo „P-MAT“) osobné údaje žiakov zapojených do seminára (riešiteľov). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje P-MAT spracúva?

V súvislosti s Pikomatom a Pikofyzom spracúvame tieto osobné údaje riešiteľov: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, škola a trieda, do ktorej žiak chodí, a rodné číslo (viď nižšie). Tieto údaje nám poskytuje riešiteľ pri prihlásení do seminára (elektronickou alebo papierovou prihláškou). O riešiteľoch taktiež evidujeme ich dosiahnuté výsledky v seminári – tieto údaje vytvárame my na základe hodnotenia riešení. Spracovaná je taktiež IP adresa, z ktorej sa riešiteľ prihlasuje na stránku – tento údaj získavame automaticky.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme na zabezpečenie chodu seminárov, do ktorých sa riešiteľ prihlási. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože inak by sme s riešiteľmi nevedeli komunikovať a hodnotiť ich riešenia. Rodné číslo spracovávame kvôli požiadavkám z projektu MŠVVaŠSR.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Osobné údaje riešiteľov sú používané na identifikáciu riešiteľa a kontakt s ním (zasielanie ohodnotených riešení, nových zadaní úloh, diplomov a pozvánok na sústredenie najlepších riešiteľov, atď). Údaj o škole a triede nám slúžia na posúdenie predpokladaných vedomostí žiakov pri hodnotení riešení a posudzovanie riešiteľov podozrivých z opisovania. Na základe hodnotenia je zostavovaný rebríček riešiteľov. Tento je v primeranej forme zverejnený a na jeho základe sú najúspešnejší riešitelia ocenení a pozvaní na sústredenie.

IP adresa nie je použitá inak ako na zabezpečenie informačnej bezpečnosti (napríklad blokovanie IP adries, z ktorých zaznamenáme veľa neúspešných pokusov o prihlásenie, atď). Osobné údaje nie sú použité na automatické profilovanie.

Riešenia môžeme použiť na demonštračné účely (tréning nových opravovateľov, ukážka našej činnosti). V takomto prípade z riešenia vopred odstránime hlavičku obsahujúcu akékoľvek osobné údaje.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou monitoringu pri projekte MŠVVaŠSR. Pri spracovaní nedochádza k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ s výnimkou sprostredkovateľov v USA spĺňajúcich požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o riešiteľoch spracovávame po dobu 5 rokov po skončení projektu MŠVVaŠSR.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.
 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.
 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s Vami kontaktovať).
 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Pobytové akcie

V súvislosti s organizovaním pobytových akcií (táborov, sústredení, Kockatých víkendov a denných táborov) spracúva P-MAT, n.o., so sídlom na Ambroseho 2, 81502 Bratislava, IČO: 31820832, DIČ: 2021323898, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania (ďalej len „organizátor“ alebo „P-MAT“) osobné údaje účastníkov a ich zákonných zástupcov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje P-MAT spracúva?

Na účely zabezpečenia sústredení získavame a spracúvame osobné údaje dieťaťa a jeho rodiča (resp. zákonného zástupcu) v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo), zdravotné obmedzenia účastníka (alergie, diéty, atď.), údaje identifikujúce platbu (číslo účtu). V prípade, že v prihláške žiadate o príspevok z Fondu na podporu riešiteľov, spracúvame aj túto žiadosť a jej zdôvodnenie ako osobný údaj. Na pobytových akciách vyhotovujeme fotografie účastníkov pri organizovaných aktivitách a vo voľnom čase. Pre účely kontroly spracúvame takisto automaticky získané údaje ako IP adresa, z ktorej bola prihláška odoslaná.

Na aké účely sa osobné údaje použijú?

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov účastníkov pobytových akcií a ich rodičov je zmluvný vzťah medzi P-MATom a rodičom.

V prípade údajov v žiadosti o príspevok z Fondu na podporu riešiteľov a zdravotných údajov je právnym základom súhlas so spracovaním.

Osobné údaje získané z prihlášky na Pobytovú akciu budú použité na zabezpečenie pobytovej akcie, na komunikáciu v súvislosti s pobytovou akciou a na účtovnú evidenciu. Keďže pobytové akcie dotujeme aj z prostriedkov z 2 % dane, môže byť rodičom zaslaný aj e-mail so žiadosťou o podporu touto formou. Fotografie budú distribuované účastníkom danej pobytovej akcie, pričom výber fotografií bude zverejnený na webových stránkach Organizátora, prípadne iných materiáloch dokumentujúcich činnosť Organizátora (výročná správa, atď.). Údaje o zdravotných obmedzeniach a žiadostiach o príspevok budú použité len na účely daného sústredenia (objednanie adekvátnej stravy, prispôsobenie programu zdravotným obmedzeniam účastníkov). Iným spôsobom nebudú získané údaje bez predchádzajúceho súhlasu používané. Osobné údaje nebudú použité na automatizované profilovanie.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám okrem ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa pobytová akcia koná, ak si vyžadujú zoznam ubytovaných, a okrem MŠVVaŠSR z dôvodu monitoringu projektu. Pri spracovaní nedochádza k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ s výnimkou sprostredkovateľov v USA spĺňajúcich požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o riešiteľoch spracovávame po dobu 5 rokov po skončení projektu MŠVVaŠSR. Za účelom evidencie, kto sa zúčastnil ktorých pobytových akcií organizovaných P-MATom, bude zoznam účastníkov archivovaný po dobu 10 rokov. Údaje identifikujúce platbu budú spracúvané nevyhnutnú dobu na základe ďalších predpisov (Zákona o účtovníctve). Výber fotografií je archivovaný neobmedzene dlho.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o ich opravu.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď ich už nebudeme potrebovať pre účely plnenia zmluvy.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracovaním údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu (v prípade údajov z prihlášky na sústredenie sú to len zdravotné údaje a informácie poskytnuté v žiadosti o príspevok z Fondu na podporu riešiteľov. Pri zdravotných údajoch vyžaduje poskytnutie výslovného súhlasu zákon, a teda tento súhlas je možné aj odvolať, toto však môže mať negatívny dopad na vaše dieťa).
 • Počas doby vyhodnotenia námietky máte právo na obmedzenie spracúvania – s vašimi údajmi nebudeme nakladať inak, než ich uchovávať.
 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Matboj, Pikopretek a Matx

V súvislosti s organizovaním súťaží Matboj, Pikopretek, MatX spracúva P-MAT, n.o., so sídlom na Ambroseho 2, 81502 Bratislava, IČO: 31820832, DIČ: 2021323898, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania (ďalej len „organizátor“ alebo „P-MAT“) osobné údaje súťažiacich. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje P-MAT spracúva?

V súvislosti s Matbojom, Pikopretekom a MatX spracúvame tieto osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko, škola a trieda, do ktorej žiak chodí, e-mail, rodné číslo a znevýhodnenie.

Pri kontaktnej osobe registrujúcej tím do súťaže (spravidla učiteľ) spracovávame údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontakt (e-mail, telefón), škola.

Tieto údaje nám poskytuje registrujúca osoba pri prihlásení do súťaže.

Spracovaná je taktiež IP adresa, z ktorej je vykonané prihlásenie na stránku – tento údaj získavame automaticky.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme na organizačné zabezpečenie súťaže.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje registrujúcej osoby používame na komunikáciu s tímom (resp. tímami z jednej školy) – komunikujeme organizačné pokyny a pod.

Mená členov jednotlivých tímov použijeme len na vypísanie diplomov. Vo výsledkovej listine je zverejnený len identifikátor tímu (názov, škola), mená členov nezverejňujeme.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou MŠVVaŠSR pri monitoringu projektu. Pri spracovaní nedochádza k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o riešiteľoch spracovávame po dobu 5 rokov po skončení projektu MŠVVaŠSR.

Údaje kontaktnej osoby spracovávame 2 roky kvôli zasielaniu informácií o nasledujúcom ročníku súťaže.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.
 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.
 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).
 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Attomat

V súvislosti s organizovaním súťaže Attomat spracúva P-MAT, n.o., so sídlom na Ambroseho 2, 81502 Bratislava, IČO: 31820832, DIČ: 2021323898, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania (ďalej len „organizátor“ alebo „P-MAT“) osobné údaje žiakov zapojených do seminára (riešiteľov). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje P-MAT spracúva?

V súvislosti s Attomatom spracúvame tieto osobné údaje riešiteľov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, škola a trieda, do ktorej žiak chodí, kraj, rodné číslo a znevýhodnenie. Tieto údaje nám poskytuje riešiteľ pri prihlásení do seminára (elektronickou alebo papierovou prihláškou). O riešiteľoch taktiež evidujeme ich dosiahnuté výsledky v súťaži – tieto údaje vytvárame my na základe hodnotenia riešení. Spracovaná je taktiež IP adresa, z ktorej sa riešiteľ prihlasuje na stránku – tento údaj získavame automaticky.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme na zabezpečenie súťaže, do ktorej sa riešiteľ prihlási. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože inak by sme s riešiteľmi nevedeli komunikovať a hodnotiť ich riešenia.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Osobné údaje riešiteľov sú používané na identifikáciu riešiteľa a kontakt s ním (zasielanie ohodnotených riešení, nových zadaní úloh, diplomov, atď). Rodné číslo spracovávame kvôli požiadavkám z projektu MŠVVaŠSR. Údaj o škole a triede nám slúžia na posúdenie predpokladaných vedomostí žiakov pri hodnotení riešení. Na základe hodnotenia je zostavovaný rebríček riešiteľov. Tento je v primeranej forme zverejnený a na jeho základe sú najúspešnejší riešitelia ocenení.

IP adresa nebude použitá inak ako na zabezpečenie informačnej bezpečnosti (napríklad blokovanie IP adries, z ktorých zaznamenáme veľa neúspešných pokusov o prihlásenie, atď). Osobné údaje nebudú použité na automatické profilovanie.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou monitoringu pri projekte MŠVVaŠSR. Pri spracovaní nedochádza k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o riešiteľoch spracovávame po dobu 5 rokov po skončení projektu MŠVVaŠSR. Výsledkové listiny (rebríček úspešnosti) je v primeranej forme zverejnený na neobmedzený čas.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.
 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.
 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s Vami kontaktovať).
 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Newsletter

Na účely zasielania informačných noviniek (newsletter) spracúva P-MAT, n.o., so sídlom na Ambroseho 2, 81502 Bratislava, IČO: 31820832, DIČ: 2021323898, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania (ďalej len „organizátor“ alebo „P-MAT“) osobné údaje príjemcov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje P-MAT spracúva a na aké účely?

V súvislosti s newsletterom spracovávame vašu e-mailovú adresu, na ktorú newsletter posielame. Pre účely zlepšenia našich služieb (zlepšenie kvality a relevancie informácií, ktoré posielame) zbierame údaje o vašich klikoch na jednotlivé odkazy v newsletteri. Právnym základom na spracovanie je Váš súhlas, ktorý ste udelili pri prihlásení sa na odber newslettera.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje zozbierané na účely newslettera neposkytujeme tretím stranám. Pri spracovaní nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame do odvolania Vášho súhlasu. Súhlas môžete odvolať odhlásením sa z newslettera.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, môžete požiadať o ich opravu.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď zanikne dôvod na ich spracovanie (t.j. keď prestaneme posielať newsletter alebo keď odvoláte svoj súhlas).
 • Máte právo odvolať súhlas so spracovaním údajov. Súhlas odvoláte odhlásením sa z odberu newslettera (pomocov odkazu v pätičke e-mailu)
 • Ak sa nám nepodarí uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok voči spracúvaniu osobných údajov nás kontaktujte na [email protected].