Osobné údaje – Pikomat a Pikofyz

Poučenie o spracovaní osobných údajov

V súvislosti s organizovaním korešpondenčných seminárov Pikomat a Pikofyz spracúva P-MAT, n.o.,  so sídlom na Ambroseho 2, 81504 Bratislava, IČO: 31820832, DIČ: 2021323898, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania (ďalej len „organizátor“ alebo „P-MAT“) osobné údaje žiakov zapojených do seminára (riešiteľov). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame, a aké sú Vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje P-MAT spracúva?

V súvislosti s Pikomatom a Pikofyzom spracúvame tieto osobné údaje riešiteľov: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, škola a trieda, do ktorej žiak chodí. Tieto údaje nám poskytuje riešiteľ pri prihlásení do seminára (elektronickou alebo papierovou prihláškou).
O riešiteľoch taktiež evidujeme ich dosiahnuté výsledky v seminári – tieto údaje vytvárame my na základe hodnotenia riešení.
Spracovaná je taktiež IP adresa, z ktorej sa riešiteľ prihlasuje na stránku – tento údaj získavame automaticky.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme na zabezpečenie seminárov, do ktorých sa riešiteľ prihlási. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, inak by sme s riešiteľmi nevedeli komunikovať a hodnotiť ich riešenia. Výnimkou je ak posielate riešenia poštou – vtedy je e-mailová adresa nepovinný údaj.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Osobné údaje riešiteľov sú používané na identifikáciu riešiteľa a kontakt s ním (zasielanie ohodnotených riešení, nových zadaní úloh, diplomov a pozvánok na sústredenie najlepších riešiteľov, atď). Údaj o škole a triede nám slúžia na posúdenie predpokladaných vedomostí žiakov pri hodnotení riešení a posudzovanie riešiteľov podozrivých z opisovania. Na základe hodnotenia je zostavovaný rebríček riešiteľov. Tento je v primeranej forme zverejnený, a na jeho základe sú najúspešnejší riešitelia ocenení a pozvaní na sústredenie.
IP adresa nebude použitá inak ako na zabezpečenie informačnej bezpečnosti (napríklad blokovanie IP adries, z ktorých zaznamenáme veľa neúspešných pokusov o prihlásenie, atď). Osobné údaje nebudú použité na automatické profilovanie.
V prípade, že nám posielate riešenia online, používame ich na demonštračné účely (tréning nových opravovateľov, ukážka našej činnosti). V takomto prípade z riešenia vopred odstránime hlavičku obsahujúcu vaše osobné údaje

 Komu poskytneme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Pri spracovaní nedochádza k ich prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Ako dlho spracovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje o riešiteľoch spracovávame po dobu, ktorú sa môžu zapojiť do našich súťaží (t.j. do skončenia deviatej triedy ZŠ, resp. kvarty OG), plus jeden rok. Výsledkové listiny (rebríček úspešnosti) je v primeranej forme zverejnený na neobmedzený čas.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi?

  • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžte požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.
  • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.
  • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.
  • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžte požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).
  • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť Vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžte podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Kam sa môžete obrátiť pre ďalšie informácie a kde môžete uplatniť námietky?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok voči spracúvaniu osobných údajov nás kontaktujte na oou@p-mat.sk .