Osobné údaje – Matboj, Pikopretek, MatX

Poučenie o spracovaní osobných údajov

V súvislosti s organizovaním súťaží Matboj, Pikopretek, MatX spracúva P-MAT, n.o.,  so sídlom na Ambroseho 2, 81504 Bratislava, IČO: 31820832, DIČ: 2021323898, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania (ďalej len „organizátor“ alebo „P-MAT“) osobné údaje súťažiacich. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame, a aké sú Vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje P-MAT spracúva?

V súvislosti s Matbojom, Pikopretekom a MatX-om spracúvame tieto osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko, škola a trieda, do ktorej žiak chodí.
Pri kontaktnej osobe registrujúcej tím do súťaže (spravidla učiteľ) spracovávame údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontakt (e-mail, telefón), škola.
Tieto údaje nám poskytuje registrujúca osoba pri prihlásení do súťaže.
Spracovaná je taktiež IP adresa, z ktorej je vykonané prihlásenie prihlasuje na stránku – tento údaj získavame automaticky.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme na organizačné zabezpečenie súťaže.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje registrujúcej osoby používame na komunikáciu s tímom (resp. tímami z jednej školy) – komunikujeme organizačné pokyny a pod.
Mená členov jednotlivých tímov použijeme len na vypísanie diplomov. Vo výsledkovej listine je zverejnený len identifikátor tímu (názov, škola), mená členov nezverejňujeme.

Komu poskytneme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Pri spracovaní nedochádza k ich prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Ako dlho spracovávame Vaše osobné údaje?

Mená členov tímu držíme po dobu, kým sú možné reklamácie výsledkov, spravidla do mesiaca od konania súťaže (kvôli prípadnej oprave poradia a novým diplomom).
Údaje kontaktnej osoby spracovávame 2 roky, kvôli zaslaniu informácií o nasledujúcom ročníku súťaže.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi?

  • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžte požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.
  • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.
  • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.
  • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžte požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).
  • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť Vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžte podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Kam sa môžete obrátiť pre ďalšie informácie a kde môžete uplatniť námietky?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok voči spracúvaniu osobných údajov nás kontaktujte na oou@p-mat.sk .