Pikopretek 2018 prihláška

Škola

V tejto sekcii prosím vyplňte základné údaje o Vašej škole.

Družstvá

V tejto sekcii prosím vyplňte, koľko družstiev v každej z kategórií chcete prihlásiť.

Kontaktná osoba

V tekto sekcii prosím vyplňte kontaktné údaje prihlasovateľa.

Platba na faktúru

Požadujete platbu na faktúru?

Fakturačné údaje

V prípade, že požadujete faktúru, vyplňte prosím fakturačné údaje príslušnej organizácie.
Týmto dobrovoľne poskytujem spolocnosti P-MAT, n.o., so sídlom Ambroseho 2, 851 04 Bratislava, IČO: 318 208 32 (dalej len "Organizátor") vyššie uvedené osobné údaje a udeľujem súhlas v zmysle ust. § 7 zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k ich spracúvaniu za účelom komunikácie ohľadom Pikopreteku, ako aj následnej komunikácie (napr. zasielania informačných e-mailov o podobných aktivitách Organizátora). Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byt kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného Organizátorovi.

Pridať komentár