O nás

Nezisková organizácia P-MAT pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 15 rokov.

Počas svojho pôsobenia dodnes P-MAT pracoval s viac ako 36 000 deťmi. Pravidelnú činnosť zabezpečujú 2 stáli pracovníci a 40 brigádnikov a dobrovoľníkov. Ďalších viac ako 40 dobrovoľníkov vypomáha pri rôznych jednorazových podujatiach.

Vízia organizácie

Našou víziou je, aby ani jedno dieťa nestratilo radosť z objavovania zákonitostí sveta okolo nás a aby sa prirodzená zvedavosť, ktorá drieme v každom dieťati, výchovou nepotláčala ale naopak povzbudzovala. Chceme pomôcť vychovávať rozhľadených mladých ľudí s vysoko vyvinutým kritickým myslením a argumentačnými schopnosťami, ktorí však nezaostávajú ani v sociálnych zručnostiach.

Poslanie organizácie

Poslaním P-MATu je pomáhať nadaným deťom napĺňať svoj potenciál a budovať v deťoch kladný vzťah k prírodným vedám a matematike.

Aktivity organizácie

P-MAT napĺňa toto poslanie najmä prostredníctvom svojich hlavných aktivít ako sú celoslovenské korešpondenčné semináre z matematiky a fyziky PIKOMAT, PIKOFYZ, týždňové sústredenia najúspešnejších riešiteľov PIKOMATu a PIKOFYZu, kockaté víkendy, matematické krúžky, regionálne súťaže družstiev škôl PIKOPRETEK a Jesenný Matboj. Okrem toho sa venuje popularizácii vedy a inovatívnych nástrojov na výučbu matematiky a prírodných vied ako je KhanAcademy a pripravuje ďalšie internetové projekty.

P-MAT, n.o. realizuje neštandardné formy práce s deťmi, ktoré umožňujú podchytiť a formovať aj deti v oblastiach s obmedzenými príležitosťami. Prevažujúcimi formami sú:

  • korešpondenčné semináre z matematiky a fyziky a s nimi spojené aktivity, prostredníctvom ktorých rozvíja okrem znalostí z predmetných oblastí aj kauzálne myslenie a učí deti formulovať svoje myšlienky, čím ich pripravuje na to, aby obstáli v občianskom aj profesijnom živote. Hlavným prínosom seminárov je individuálny prístup k zapojeným účastníkom a rovnaká dostupnosť na celom Slovensku aj mimo centier.
  • e-learningové aktivity, atraktívnou formou realizované vzdelávacie projekty s maximálnym využitím možností výpočtovej techniky a internetu. Pri ich tvorbe využívame silný motivačný faktor súťaživosť. Projekty nepodávajú deťom vedomosti , ktoré musia naštudovať, ale sprostredkujú ich formou zážitku a skúsenosti.

Financovanie

Financovanie aktivít je zabezpečené čiastočne z účastníckych poplatkov. Ďalšími zdrojmi sú dary, granty, výnosy z 2% dane a dotácie a podnikateľská činnosť, zisk z ktorej je použitý v súlade so zákonom o neziskových organizáciách výlučne na financovanie hlavnej činnosti organizácie. Prehľad našich podporovateľov si môžete pozrieť v sekcii Partneri.